Friday, September 21, 2018

Saturday, September 08, 2018

Nap time #dog #dogsofinstagram #wilsondog


via Instagram bit.ly/2CHjupY September 08, 2018 at 03:57PM https://flic.kr/p/29MvoY3, September 08, 2018 at 05:07PM

Doggy hug #dog #dogsofinstagram #wilsondog


via Instagram bit.ly/2MYgcDh September 08, 2018 at 03:56PM https://flic.kr/p/29uAoJD, September 08, 2018 at 05:07PM

Sunday, September 02, 2018

Tuesday, August 28, 2018

Monday, August 27, 2018

Friday, August 24, 2018

Cube


via Instagram bit.ly/2PBN02E August 24, 2018 at 04:14PM https://flic.kr/p/292iXin, August 24, 2018 at 06:08PM

Thursday, August 16, 2018

Birthday presents


via Instagram bit.ly/2wc7K8l August 16, 2018 at 08:55AM https://flic.kr/p/Lo4s5x, August 16, 2018 at 10:07AM