Friday, November 29, 2019

Comfy #bettydog #dogsofinstagram


via Instagram bit.ly/2qNVIn3 November 29, 2019 at 06:51PM https://flic.kr/p/2hSyC5C, November 29, 2019 at 07:47PM

Tuesday, November 12, 2019

Top of the world #dogsofinstagram


via Instagram bit.ly/2CE0ANL November 12, 2019 at 01:27PM https://flic.kr/p/2hJM5eo, November 12, 2019 at 01:55PM

Monday, November 11, 2019

New keyboard


via Instagram bit.ly/33CojK4 November 11, 2019 at 10:10AM https://flic.kr/p/2hJeq35, November 11, 2019 at 11:35AM

Friday, November 08, 2019

Wooly jumper


via Instagram bit.ly/2PZXMCA November 08, 2019 at 01:48PM https://flic.kr/p/2hGUuh3, November 08, 2019 at 03:29PM